Наруто на китайском и аниме вообще

Главная » Blog » Наруто на китайском и аниме вообще

Для изучения иностранного языка полезно смотреть и слушать что-нибудь на этом языке. Очевидно, что чтобы смотреть что-то продолжительное по времени, надо смотреть сериалы. Однако сериалы на китайском языке довольно редко попадаются интересными.

Поэтому мы любим смотреть на китайском… японские аниме. Мы обычно выбираем тайваньскую озвучку, если можно выбрать.

Аниме - это отличный выбор для тренировки восприятия китайского языка на слух. Плюс в Китае тоже обожают аниме и гораздо больше, чем у нас. Этих персонажей знают, на аниме выросло не одно поколение детей в Азии. Поэтому аниме, можно сказать, сделало и определенный вклад в культуру Китая тоже (и Азии в целом… да и всего мира).

Например, одно из наших любимых комедийных аниме - 蜡笔小新, в Китае его знают все. Вот тут у нас вы его можете посмотреть на китайском с нашими умными тройными субтитрами (иероглифы, пиньинь и русский перевод).

То же самое мы хотели сделать для нашего любимого аниме «Наруто», но, к сожалению, оказалось, что видео из «Наруто» нельзя заливать на Youtube. Видео с ним сразу блокируются правообладателем :( Поэтому наши классные субтитры к этому видео мы прикрепить не можем.

Однако половину первой серии для «Наруто» мы уже перевели, и чтобы добру не пропадать, мы это видео залили на Rutube, а вместо субтитров придется оставить простой текст с иероглифами, перевод которых однако все так же можно посмотреть при наведении курсора на них.

Текст на китайском с переводом по наведению курсора:

昔日xīrìyǒu妖狐yāo hú作祟zuòsuì
妖狐yāo húyǒujiǔtiáo尾巴wěiba
dòngwěishān崩落bēngluò, 海啸hǎixiào
百姓bǎixìng不堪其扰bù kān qí rǎo
便biàn集合jíhécūnnèi所有suǒyǒu忍者rěnzhě
xiān控制kòngzhìde行动xíngdònga
néngzàiràng靠近kàojìncūn里头lǐtoula
其中qízhōngzhǐyǒuwèi忍者rěnzhě
不顾bú gù自己的zìjǐ de生死shēngsǐ
jiāng妖狐yāo hú封印fēngyìn
zài最后zuìhòu力尽lìjìn身亡shēnwáng
忍者rěnzhěde姓名xìng míngwèidài火影huǒyǐng
wéi鸣人míngrén
zuòzhèzhǒngshì小心xiǎoxīnhuì遭到zāodào天谴tiānqiǎnde
漩涡xuánwō鸣人míngrén
今天jīntiān绝不jué búhuì放过fàngguòde
你们nǐmentài萝嗦luōsuole
耳朵ěrduogěi干净gānjìng
告诉gàosu你们nǐmenhǎola
zhèzhǒngshì你们nǐmenshìzuò不来bu láide
可是kěshì就是jiù shì办得到bàn de dào
因为yīnwèishìhěn厉害lìhaideo
不好了bù hǎo lesāndài火影huǒyǐng大人dàrén
怎么了zěnme le是不是shì bú shì鸣人míngrénge家伙jiāhuoyòuzài外头wàitóugànle什么shénme好事hǎo shìle
shì
zài历代lìdài火影huǒyǐngde石雕shídiāo肖像xiàoxiàngshang随便suíbiànluàn涂鸦tú yā
biépǎo
当然dāngrányàopǎoluo
wéi鸣人míngrén
干嘛gàn má突然tūrán跑来pǎolái这里zhè lǐma伊鲁卡yīlǔkǎ老师lǎoshī
cáiyàowènzài上课shàng kè时间shíjiāngǎo什么shénmea
知道zhīdaoba鸣人míngrén
上次shàng cìgēn上上次shàng shàng cìde毕业bìyè考试kǎoshìdōu没有méi yǒu通过tōngguò
现在xiànzàishì恶作剧è zuòjù的时候de shíhouba
混帐hùnzhàng东西dōngxi
hēng
今天jīntiānde课程kèchéngshì变化biànhuàzhīshùde复习fùxí测验cèyàn
已经yǐjīng及格jígéderén出来chūlái排队pái duì
春野chūn yěyīng开始kāishǐluo变化biànhuà
可以kěyǐ
太好了tài hǎo le
怎样zěnyànga
佐助zuǒzhù看到kàn dàolema
xiàge宇智波yǔ zhì bō佐助zuǒzhù
shì
hǎo可以了kěyǐ le
xiàge漩涡xuánwō鸣人míngrén
什么嘛shénme ma真是zhēn shì麻烦máfan极了jíle
kànzhèdōushìhàide
gān屁事pìshìa
好吧hǎo ba
鸣人míngrén... 加油jiā yóu加油jiā yóua鸣人míngrén
变化biànhuà
怎么样zěnmeyàng取名qǔmíngjiào色诱sèyòuzhīshù
zhège笨蛋bèndàn
bié制造zhìzàozhèzhǒng下流xiàliúde忍术rěnshù
可恶kěwù... 可恶kěwù...
除非chú fēi清理qīnglǐ干净gānjìng否则fǒuzé可以kěyǐ回家huí jiāde
无所谓wúsuǒwèila反正fǎnzhèng就算jiùsuàn回家huí jiā没有méi yǒurénzàia
鸣人míngrén
干嘛gàn mázhèyòu怎么了zěnme le
怎么zěnmeshuōne
děng全部quánbù清理qīnglǐ干净gānjìng之后zhīhòu
今晚jīn wǎnqǐngchī拉面lāmiàn好了hǎo le
hǎo
huì好好hǎohǎo努力nǔlìde
漩涡xuánwō鸣人míngrén登场dēng chǎng
鸣人míngrén
为什么wèishénmeyàozàizhǒng地方dìfang涂鸦tú yāne
应该yīnggāi知道zhīdao那些nà xiē火影huǒyǐngde身份shēnfèn背景bèijǐngba
zhèhái用得着yòng de zháoshuōa
简单jiǎndānde用得着yòng de zháoshuōne
凡是fánshì继承jìchéng火影huǒyǐngzhège名字míngziderén
就是jiù shì我们wǒmencūnzuìbàngde忍者rěnzhěleba
尤其yóuqíshìdài忍者rěnzhě
好像hǎoxiàngshìwèi村里cūn lǐ除去chúqù妖狐yāo húde英雄yīngxióng
为什么wèishénmene
因为yīnwèi总有一天zǒng yǒu yì tiānhuì继承jìchéng火影huǒyǐngde名号mínghào
而且érqiěne
háihuì超越chāoyuè历代lìdàide火影huǒyǐng
所以suǒyǐshuōaháiyàoràng村子cūnzide人们rén men认同rèntóngde力量lìlianga
可是kěshìa
老师lǎoshīyǒuge请求qǐngqiú
zàiláiwǎnma
shìla可以kěyǐ树叶shù yè护额hù ésònggěima
azhègea
不行bù xíng不行bù xíng
zhège东西dōngxishìyào学校xuéxiào毕业bìyè之后zhīhòu已经yǐjīng可以kěyǐ独当一面dú dāng yí miànde证明zhèngmínga
jiùděng明天míngtiāna...
小气鬼xiǎoqì guǐ
看来kànláishì会错意huìcuòyìlema
zàiláiwǎn
a?!
cóng现在xiànzài开始kāishǐ进行jìnxíng毕业bìyè考试kǎoshì
bèi叫到jiàodàoderénjiùdào隔壁gébìde教室jiàoshìlái
háiyǒuzhède课题kè tíshì分身fēn shēnzhīshù
结果jiéguǒ居然jūránkǎozuì拿手ná shǒude忍术rěnshùa
不过búguò没有关系méi yǒu guānxì还是háishihuì努力nǔlìde
分身fēn shēnzhīshù
及格jígé
伊鲁卡yīlǔkǎ老师lǎoshī
他的tā de身段shēnduànháiyǒu耐力nàilì认为rènwéidōu算是suànshì优秀yōuxiùdela
zhè样子yàngzi算是suànshìhuì分身fēn shēnzhīshùle
jiùràng及格jígéba...
水木shuǐ mù老师lǎoshī
大家dàjiāzuìshǎodōushì分身fēn shēn成为chéngwéisāngerénde
可是kěshì鸣人míngrénzhǐyǒugerén
而且érqiězhè根本gēnběnjiùzhǐhuì碍手碍脚ài shǒu ài jiǎo而已éryǐ
可能kěnéngràng及格jígéde
终于zhōngyú毕业bìyèle
shìa
太好啦tài hǎo la
可以kěyǐ独当一面dú dāng yí miànlema
èn表现biǎoxiàndehěnhǎo不愧bú kuìshì儿子érzi
恭喜gōngxǐ毕业bìyèle
今晚jīn wǎnzhǔ好吃的hǎochī degěichīa
wéige孩子háizi
duìa就是jiù shì
好像hǎoxiàngzhǐyǒu及格jígé
shì活该huógāi
zhǒngrén要是yàoshi当上dāngshàng忍者rěnzhějiù糟糕zāogāole
因为yīnwèi其实qíshí孩子háiziya...
wei干嘛gàn má接下来jiē xiàláishì不准bù zhǔnshuōde
伊鲁卡yīlǔkǎ
待会儿dāi huìryǒuhuàgēnshuō
shì
鸣人míngréna认为rènwéi伊鲁卡yīlǔkǎ老师lǎoshī绝对juéduìshìyào故意gùyì刁难diāonànde
为什么wèishénmejiùzhǐyǒune
同样tóngyàngshì没有méi yǒu父母fùmǔderén
认为rènwéi他的tā de本意běnyì应该yīnggāishì希望xīwàng能够nénggòu更加gèngjiāde成长chéngzhǎng茁壮zhuózhuàng
不要bú yào误解wùjiěle...
可是kěshì... 真的zhēndehěn想要xiǎngyào毕业bìyèa
jiù没辙méizhéle

既然jìrán如此rúcǐjiù偷偷tōutōu告诉gàosuge秘密mìmì好了hǎo le
秘密mìmì
伊鲁卡yīlǔkǎ
什么shénmeshì火影huǒyǐng大人dàrén
shì了解liǎojiě你的nǐ de心情xīnqíng
可是kěshì
鸣人míngrén一样yíyàng
shìzài没有méi yǒu父母fùmǔ疼爱téng àide环境huánjìngxia长大zhǎngdàde
放开fàngkāi
háizài那里nàli战斗zhàndòua
伊鲁卡yīlǔkǎ老师lǎoshī快点kuài diǎn起来qǐlaia
发生fāshēng什么shénmeshìle
立刻lìkèdào火影huǒyǐng大人dàrén那边nà biān集合jíhé
看样子kàn yàngzi好像hǎoxiàngshì鸣人míngrén...
封印fēngyìnzhīshūgěi拿走názǒule
什么shénme封印fēngyìnzhīshū
èn... 看看kàn kanage忍术rěnshùshì...
多重duō chóngyǐng分身fēn shēn
zhèsuàn什么嘛shénme ma开始kāishǐ就是jiù shìzuì拿手ná shǒude
火影huǒyǐng大人dàrén
zhède事件shìjiàn绝对juéduìnéng恶作剧è zuòjùlái善良shànliángle
封印fēngyìnzhīshūshìdài火影huǒyǐng大人dàrén封印fēngyìnde危险wēixiǎn卷轴juànzhóu
如果rúguǒ用法yòngfǎ不当bú dàng的话dehuà那么nàme后果hòuguǒ不堪bù kān设想shèxiǎnga...
如果rúguǒbèi带出dàichū村里cūn lǐ之外zhī wài
shìjiàn大事dà shìa
这样zhèyàngba
pàirén鸣人míngréndài回来huílai
shì
pǎo哪儿nǎrle
zhèjiànshì传开chuánkāi之后zhīhòuzài鸣人míngrén解决掉jiějué diào
这么一来zhème yì lái封印fēngyìnzhīshū就是jiù shì我的wǒ dele
wei鸣人míngrén
bèi发现fāxiànla
dōuháiméi学会xuéhuì任何rènhéyàng忍术rěnshùne
zài这里zhè lǐ练习liànxí忍术rěnshù
用功yònggōngdàozhèzhǒng地步dìbù
tīngshuōtīngshuō
以后yǐhòuhuìràng见识jiànshi惊人jīngrénde忍术rěnshù
děng学成xuéchéng之后zhīhòu一定yí dìngyàogěi毕业bìyèo
děng学会xuéhuìzhè卷轴juànzhóude忍术rěnshù一定yí dìng可以kěyǐ毕业bìyèba
... shìshuí или shéi告诉gàosude
当然dāngránshì水木shuǐ mù老师lǎoshīa
卷轴juànzhóugēnzhège地方dìfangdōushì水木shuǐ mù老师lǎoshīgēnshuōde
shì水木shuǐ mù
想不到xiǎng bú dào居然jūrán能够nénggòu找到zhǎodào这儿zhèrlái
原来yuánlái如此rúcǐ... jiù这么回事zhème huí shì

1 комментариев
Аватар пользователя Никита Кур

Учу китайский
+1
0
-1

Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.